1- Taraflar

İşbu Kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle 'Sözleşme' olarak anılacaktır), ANKARA BAŞARI EĞİTİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site'ye üye olması amacıyla düzenlenmiş ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında kabul edilmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Tanımlar

Başarı Akademi: ANKARA BAŞARI EĞİTİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Site/Siteler: www.basariakademi.com isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Eğitim'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin Site Hizmetleri'ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri,

Üye Hesabı Sayfası: Üye'nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları'nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.

3- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de Başarı Akademi tarafından hizmet verilen kurslar ve Üyelik ile hizmetlerin sunulması bu kapsamda yapılacak işlerle ilgili hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4- Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetlerden faydalanırken ve Site'deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, Başarı Akademi'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Üyeler'in, Site üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler'in sorumluluğundadır. Üyeler'in, Sisteme Giriş Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler'in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Başarı Akademi'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üye, Üye Hesabı Sayfası'nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası'nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Başarı Akademi'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme'yi feshetme ve Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, Başarı Akademi'nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

e) Üye/Alıcı, gerekli üyelik ücretini ödemesi halinde, ilgili web sitesine girmeye ve kursu almaya hak kazanacaktır. Başarı Akademi, Üye'nin/Alıcı'nın satın almaya hak kazandığı eğitimin ücretini ödemesinin tamamlanması ile birlikte satın aldığı Eğitime ilişkin içerikleri ve dersleri izlenmesini işbu Sözleşme şartlarında sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Üye/Alıcı, Eğitim bedelinin ücreti tahsil edilirken, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bankalar ile arasında doğacak anlaşmazlıklardan, Başarı Akademi'nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Her Üye/Alıcı, satın aldığı eğitime Site üzerinden online olarak erişecektir. Üyeler satın aldığı eğitimlere ilişkin içerikleri (ses, video, animasyon, metin vs) ve bunların her türlü yazılım ve yazılım parçalarını herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişi/kişiler ile paylaşmayacağını, bu eylemleri ile Başarı Akademi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler'in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle Başarı Akademi'nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Üye'nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle 3. kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde Başarı Akademi'ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in Başarı Akademi tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu Başarı Akademi'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın Başarı Akademi tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Üye'nin/Alıcı'nın işbu sözleşmenin 4.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Başarı Akademi işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, satın aldığı kursların izlenmesini engelleme, Üye'liği askıya alma veya iptal edebilme hakkını saklı tutar.

j) Üye'nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, Site dahilinde bulunan tüm içerikleri, tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

k) Alıcılar, Site'den alınan eğitimin alıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olduğunu, bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Başarı Akademi'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) İşbu sözleşmenin 4.1.e maddesindeki şartların gerçekleşmesi ile birlikte Başarı Akademi Sitede Üye'ler/Alıcılar tarafından satın alınan Eğitiminin Site üzeriden (online olarak) izlenmesini sağlayacaktır.

b) Başarı Akademi Alıcı'ların satın aldıkları eğitimi, satın aldıkları tarihten itibaren 3(ay) boyunca izlenmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Başarı Akademi'nin Site'de sunduğu eğitimleri resmi makamlardan ve/veya diğer 3. kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda her zaman değiştirebilme ve üyelerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Başarı Akademi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bu durumda, Başarı Akademi'de, satın alınan ve yayından kaldırılan eğitim ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir eğitim yayınlayabilir. Üye, satın aldığı eğitimin yayından kaldırılması halinde; dilerse satın alınan eğitime ilişkin ödediği bedelinin iadesini ve/veya Başarı Akademi tarafından satın alınan ve yayından kaldırılan eğitim ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir eğitimin yayınlanması halinde, işbu eğitimi ücretsiz olarak almayı talep etme hakkına haizdir.

d) Başarı Akademi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Başarı Akademi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Başarı Akademi tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

e) Başarı Akademi, Eğitimi satın alan her Üye için, tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye, istediği takdirde, adına kesilmiş faturaların elektronik posta adresine gönderilmesini talep edebilir

5- Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Başarı Akademi'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Başarı Akademi'a ait ve/veya Başarı Akademi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Başarı Akademi bilgilerini ve Başarı Akademi'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Başarı Akademi'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Başarı Akademi'nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Başarı Akademi'nin; bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

Başarı Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Başarı Akademi işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Başarı Akademi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Başarı Akademi'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Başarı Akademi'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Başarı Akademi'nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Başarı Akademi'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır 
İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Başarı Akademi Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Başarı Akademi'nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Başarı Akademi'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.